Polityka prywatności

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych ("RODO"). W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana Administratorem jest firma WebFor - Grzegorz Pękala, mająca siedzibę w Kamionce Wielkiej 827, 33-334 Kamionka Wielka.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się kontaktować w wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: biuro@webfor.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

PODSTAWY PRAWNE i CELE PRZETWARZANIA
Pani / Pana dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt 1, lit. B i C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UR) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) w celu zawarcia i realizacji umowy oraz zadań określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do ich otrzymiania i przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz do biura księgowego jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie rachunkowości. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom jak również - w razie potrzeby - instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikami jako dalszy podmiot przetwarzający.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować umowę, zgłoszenia dotyczące reklamacji oferowanych usług. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie informacji lub realizacji zgłoszenia a odmowa ich przekazania uniemożliwi korzystanie z usług.
wczytywanie

do_gory